Schüler- & Elternangebote

Mirësevini ne Shkollen e Wettingenit

Ju deshirojm mirëseardhje të ghith Nxënësve dhe Prindërve nga Shtetet e huaja dhe me Gjuhë Regjijonale të huaja. Shkolla jonë ka një Ofertë të zgjëruar për Përkrahje, me qellim që në Shkollen tonë ju të gjindeni dhe të integroheni mirë.

Kurse komunale për Integrim KIK

Të gjith Nxënësit e rinjë me Gjuhë të huaj deri në moshen 11 vjeqar duhet të fillojn Shkollimin në Kursin komunal për Integrim në Shkollen Altenburg. Këtu do të njoftohen me Shkollimin në Jetën tonë kulturore, dhe do të përkrahen veqanarisht në Gjuhen Gjermane dhe në Matematik. Maksimalisht mbrenda një viti fëmijet do të përgaditen për Integrimin në ciklin e ultë shkollorë që i përgjigjen me Njohuri dhe Aftësi të tyre.

Kursi Regjijonal Integrues RIK

Të gjith Nxënësit e rinjë me Gjuhë të huaj deri në moshen 12 vjeqar duhet të fillojn Shkollimin në Kursin Regjijonal Integrues. Këtu do të njoftohen me Shkollim në Jetën tonë kulturore, dhe do të përkrahen veqanarisht në Gjuhen Gjermane dhe në Matematik. Maksimalisht mbrenda nji viti fëmijet do të përgaditen për Integrim ne ciklin e lartë shkollor që i përgjigjen me Njohuri dhe Aftësi të tyre.

Vendi (Zyrë)

Zyra Integruese i këshillon të gjith ata persona që kanë pyetje për Integrimin dhe shkollimin e tyre.
Roli i Zyres integruese:
- Kshëllimore
- Udhëzime shkollore
- Përkrahja për bashkpunim ndërmjet Prindërve dhe Mësimdhënseve.

Mësimdhënje në Gjuhen Gjermane për Nënat që flasin Gjuhë te huaj dhe në të njejten kohë kujdestari për fëmijet të cilët nuk kanë përgjithësi shkollore.

Kursi i Gjuhes Gjermane ofron njohuri bazike në Gjuhen Gjermane dhe për termat të rëndesishme, të cilat përdoren mbrënda dites ne Shkollë. Këto i ndihmojn Familjet që të përkrahin fëmijet ne Shkollë. Ky Kurs ju takon Grave familjare dhe Nënave të cilat nuk e flasin gjuhen gjermane. Pjesëmarrëset ne Kurs duhet të jenë nga Wettingeni. Kurset mbahen në Shkollen Margeläcker dhe Altenburg.

Shërbimi i Përkthimeve

Shkolla e Wettingenit ofron Shërbimin e Përkthyesve për mbledhjet e Prindërve në të gjitha Gjuët e huaja. Shkollat si dhe Prindërit mund të shfrytëzojnë një Perkthyes për bisedime, me qellim qe rrjedha e punes të mirëkuptohet. Shërbimi i Përkthyesve për Prindër është pa pages dhe financohet nga komuna. Pyetni Mësimdhënesin ose Zyrën Integruese për një Përkthyes qe ju përshtatet.

 

Kurse komunale për Integrim KIK

Andrea Hasa und Corinne Zehnder

Tel. 056 437 45 55

E-Mail

Shërbimet shkollore, Përkthyes dhe Ndërmjetësues kulturash

Integrationsstelle der Schule Wettingen
Karin Sigg und Daniela Carrtiello
Primarschule Altenburg
Altenburgstrasse 60
5430 Wettingen

Tel. 056 437 45 51

E-Mail

Linklista